سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
تدریس 
مدرسه ایت الله لنگرودی  
مدرس 
 
 
رسائل 
تدریس 
مدرسه ایت الله لنگرودی 
مدرس 
 
 
مکاسب 
تدریس 
مدرسه ایت الله لنگرودی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
کفایه 
تدریس 
مدرسه ایت الله لنگرودی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
حلقات شهید صدر 
تدریس 
مدرسه ایت الله لنگرودی 
مدرس 
 
 
رجال 
تدریس 
مدرسه ایت الله لنگرودی 
مدرس 
 
 
نهایه الحکمه 
تدریس 
هیئات مذهبی قم و اراک 
مدرس 
 
 
امام شناسی